Projecten

Op deze website vind je meer informatie over de onderzoeksprojecten van Cyberweerbaar NL. We werken samen met diverse partners om hoogwaardige kennis te ontwikkelen en organisaties te helpen hun cybersecurity te versterken. Door praktijkgericht onderzoek en samenwerking willen we bijdragen aan een veiligere digitale omgeving voor iedereen.

Onze projecten

Praktische aanpakken

Cybercriminaliteit: van wetenschappelijk onderzoek naar praktische aanpakken Het doel van dit onderzoek is om de bestaande, wetenschappelijke body of knowledge…

Incident response keten voor MKB

Hoewel er veel wordt ingezet op preventie blijft de kans op slachtofferschap van online criminaliteit binnen het mkb relatief hoog.…

Monitor ‘human factor cyberincidenten’

Er is een grote gedeelde behoefte onder de partners van Cyberweerbaar NL om meer en beter te leren van elkaars…

Expeditie Lokaal Digitaal

Het tweejarige actieonderzoek ‘Expeditie Lokaal Digitaal: Naar een interventie voor de intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit’ heeft…

Evaluaties City Deal Cybercrime

Een belangrijk initiatief om de cyberweerbaarheid in Nederland te vergroten is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Binnen de City…

Onderzoekagenda voor digitale weerbaarheid

Dit project heeft als doel een onderzoekagenda op het gebied van cyberweerbaarheid te ontwikkelen. De agenda dient als leidraad voor…
PROJECT

SPRONG: Onderzoekagenda voor digitale weerbaarheid

Dit project heeft als doel een onderzoekagenda op het gebied van cyberweerbaarheid te ontwikkelen. De agenda zal dienen als leidraad voor toekomstig onderzoek en identificeert de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen op dit gebied. Het project richt zich op het creëren van een strategisch kader waarin relevante onderzoeksthema’s worden geïdentificeerd en prioriteiten worden gesteld om de cyberweerbaarheid te versterken. Elke consortiumpartner heeft een vast contactpersoon, die verantwoordelijk is voor het lokaliseren van vraagstukken op het gebied van cyberweerbaarheid binnen hun organisatie of doelgroep. Ze werken nauw samen met community managers en kennismakelaars uit de SPRONG-groep. De kennismakelaars spelen een actieve rol bij het vertalen van kansen voor subsidie- en derde geldstroomprojecten in samenwerking met de coördinerende SPRONG lectoren. Door voortdurende ondersteuning bij het identificeren van vraagstukken en het ophalen van input uit de beroepspraktijk, kan de SPRONG-groep inspelen op nieuwe projectvoorstellen en kennisproducten die aansluiten bij de behoeften van de praktijk. Naast het oppakken van korte termijn vraagstukken, wordt er ook aandacht besteed aan middellange termijn vraagstukken, waarbij partners aangeven waar ze de komende vier jaar op willen inzetten.

  • Contactpersoon
  • Mailadres
  • 06 12 34 56 78
PROJECT

SPRONG: Landelijke monitor cyberincidenten

Deze studie evalueert de uitvoering van projecten binnen de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. We kijken naar het procesverloop (hoe is het project uitgevoerd?) en de potentiële werkzame elementen (werkt het project en waarom?). Door middel van deze procesevaluaties streven we ernaar om inzicht te krijgen in de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een project over digitale weerbaarheid succesvol te laten verlopen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden tot opschaling naar andere regio’s van het land. Naast procesevaluaties voeren we ook effectevaluatiestudies uit, doen we onderzoek naar de positieve benadering van digitale weerbaarheid, waarbij de mens centraal staat als oplossing, en kijken we hoe we het mkb het beste kunnen bereiken voor initiatieven op het gebied van digitale weerbaarheid. Het doel is zowel inzicht te krijgen in de succesfactoren van projecten als de opbrengsten die deze projecten hebben opgeleverd. Door onze bevindingen kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van digitale weerbaarheid en het bevorderen van een veilige digitale omgeving. Deze studie wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  • Contactpersoon
  • Mailadres
  • 06 12 34 56 78
PROJECT

Expeditie Lokaal Digitaal

Het tweejarige actieonderzoek ‘Expeditie Lokaal Digitaal: Naar een interventie voor de intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit’ wordt uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap. Het doel van dit onderzoek is om een effectieve interventie te ontwikkelen voor een zelfverzekerde en lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de basisteams van de eenheden Noord- en Oost-Nederland, het Digitaal Platform Drenthe en het cybercrimeteam van de eenheid Oost-Nederland. Daarnaast sluiten we aan bij de Agenda Gebiedsgebonden Politie en de Agenda Digitalisering & Cybercrime. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe kunnen basisteams hun personeel voorbereiden op een effectieve en zelfverzekerde intensivering van de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit? Met dit onderzoek willen we praktische handvatten bieden aan basisteams, zodat zij hun personeel kunnen voorbereiden op een succesvolle en zelfverzekerde aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit op lokaal niveau. Door middel van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de betrokken partijen streven we naar concrete oplossingen die kunnen bijdragen aan een veilige digitale omgeving.

  • Contactpersoon
  • Mailadres
  • 06 12 34 56 78

Over CyberweerbaarNL
Cyberweerbaar NL is een consortium van drie hogescholen: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool. Samen met studenten, docenten, cyberprofessionals en onderzoekers en een groot aantal partners, ontwikkelen we hoogwaardige kennis op het gebied van cybersecurity binnen organisaties.